Plebiscyty
Kujawsko-pomorskie sięgaMY po więcej [REGULAMIN]

Kujawsko-pomorskie sięgaMY po więcej [REGULAMIN]

MC

Gazeta Pomorska

Aktualizacja:

Kujawsko-pomorskie sięgaMY po więcej [REGULAMIN]
Kujawsko-pomorskie sięgaMY po więcej [REGULAMIN]
REGULAMIN KONKURSU

kujawsko-pomorskie sięgaMY po więcej - zainwestujmy w nasz region

§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem) pod nazwą „Kujawsko-pomorskie sięgaMY po więcej – zainwestujmy w nasz region”, organizowanego w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§2
1.Organizatorem konkursu jest Polska Press Sp. z o. o., oddział Bydgoszcz, ulica Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).
2.Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich z województwa kujawsko-pomorskiego.

§3
1.Konkursu zostanie przeprowadzony w czterech etapach:
a)etap I – od 01.07 do 31.07.2017 r.,
b)etap II – od 01.08 do 31.08.2017 r.,
c)etap III – od 01.09 do 30.09.2017 r.,
d)etap IV – od 01.10 do 31.10.2017 r.
2.Konkurs będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte:
a)I etap: Która inwestycja zrealizowana ze środków unijnych jest Twoją ulubioną i dlaczego? Opisz ją w kilku zdaniach.
b)II etap: Dzięki funduszom unijnym region zmienia się na lepsze, rozkwitają zaniedbane dzielnice, odnawiane są budynki, potrzebujący otrzymują pomoc. Opisz znaną Ci osobę z najbliższego otoczenia, która dzięki otrzymanej pomocy z funduszy unijnych poprawiła swoją sytuację życiową lub znajdź i opisz miejsce, które zmieniło się na lepsze dzięki środkom unijnym.
c)III etap: Unia Europejska przekazuje fundusze na przedszkola i żłobki. Jakie zajęcia dla dzieci Twoim zdaniem warto zorganizować dla najmłodszych? Uzasadnij w kilku zdaniach.
d)IV etap: Co warto zmienić na lepsze w Twoim otoczeniu dzięki środkom unijnym? Krótko uzasadnij swój wybór.
3.W każdym z czterech etapów Konkursu zostanie wyłonionych 3 laureatów, którzy zostaną nagrodzeni:
a)zwycięzca otrzyma laptop Lenovo wartości 1500 zł brutto,
b)zdobywca II miejsca otrzyma Tablet Lenovo wartości 750 zł brutto,
c)zdobywca III miejsca otrzyma słuchawki bezprzewodowe JBL wartości 250 zł brutto.
4.Nagród nie można wymienić na równowartość pieniężną.
5.Organizator doliczy do nagród zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w wysokości 10%, który odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity z 2012 r. poz. 361).
6.W kampanii promującej Konkurs Organizator użyje wizualizacji przykładowych nagród, które mogą się różnić od ostatecznie przekazanych zwycięzcom. Jednak sprzęty przekazane laureatom będą miały wartości nie mniejsze oraz parametry nie niższe niż sprzęty użyte w kampanii promocyjnej.

§4
1.Odpowiedzi do Konkursu należy:
a)przesyłać lub dostarczać osobiście pod adres Polska Press, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz,
b)przesłac w postaci pliku pod adres: konkurs.rpo@polskapress.pl
2.Prace konkursowe powinny zawierać min. 500 i max. 1000 znaków ze spacjami. Dodatkowo mogą być poparte max. 1 zdjęciem autorskim uczestnika.
3.Z chwilą przekazania Organizatorowi pracy konkursowej uczestnik przenosi na Organizatora oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego autorskie prawa majątkowe do niej na wszelkich polach eksploatacji,
w szczególności związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawa do:
a)zwielokrotniania każdą techniką,
b)wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych, a zwłaszcza do Internetu,
c)publicznego rozpowszechniania, w tym publicznego udostępniania prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d)publicznej publikacji i emisji.
4.Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieograniczony.

§5
1.Zwycięzcy o wygranej oraz o miejscu i czasie odebrania nagrody zostaną powiadomieni do 30 dni po każdym z czterech etapów.
2.Ze zwycięzcami Konkursu Organizator będzie się kontaktował drogą telefoniczną lub mailową w zależności od danych podanych przez Uczestnika konkursu.
3.Uczestnik Konkursu, który w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia kolejnego po dniu, w którym dowiedział się od Organizatora
o wygranej, nie poda niezbędnych danych potrzebnych do otrzymania nagrody, o które prosił Organizator, traci wszelkie prawa
do nagrody. W takiej sytuacji Organizator wybiera nowego zwycięzcę. Prawa do nagrody traci również zwycięzca, który nie pojawi się na wręczeniu nagród.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do osobistego odbioru nagrody przez zwycięzców w wyznaczonym miejscu.

§6
1.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja złożona z przedstawicieli Organizatora w składzie:
a) Emilia Iwanciw – product manager PPG, copywriter,
b) Kamila Kalinowska - Dyrektor Dz. marketingu,
c) Dariusz Poźniak - z-ca dyr. Biura Reklamy, koordynator.
2.Komisja w powyższym składzie wybierze także najlepsze prace konkursowe, a tym samym wybierze zwycięzców.

§7
1.Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem pod adres: Polska Press,
ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz wraz z nazwą Konkursu, co do którego pojawiły się zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2.Reklamacje zgłoszone po upływie terminu ujetym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3.Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania.

§8
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych
ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b)przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,
c)udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
d)dostarczenie prac będących plagiatem.

§9
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§10
Udział w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§11
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresami: www.expressbydgoski.pl , www.nowosci.com.pl, www.pomorska.pl, www.mojregion.pl

§12
1.Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację nadesłanej pracy konkursowej, imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazet. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Polska Press
Sp. z o. o.
2.Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału
w Konkursie, oraz że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Źródło: Gazeta Pomorska - Kujawsko-pomorskie sięgaMY po więcej [REGULAMIN]

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Załączniki (3)

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Nie przegap

Wideo